New Page 1

The Efforts of www.nafseislam.com

Share This Page   

Answers @ Mufti / Fatwa System

Welcome " Guest "


Back To Previous Page
Question No:
3210
kya farmate hai ulama e haq is bare me ki, Imam husain (radiallah anhu) ki shahadat kaise hui, ain namaz ke waqt sajde ki halat me hui, jaise ki aaj tak ahle sunnat ki taqriro me sunte aye hai, ya nahi... is moju par hazrat sayyid naeemuddin muradabi or allama hasan raza khan sahib ki kitab me latash kiya magar koi jagah shahadat ki aisi na mili ki namaz me shaheed hue ho, sadrul afazil sahib ki kitab sawan e karbala me shayad likha hai ki ek teer apke maathe (peshani) par laga‚Äč or ghore(horse) se niche tashreef le aye jisse shahadat hui, bas, shahadat namaz me sajde me thi ya nahi, agar nahi to ise byan karne ki kya wajah, jo ki haqeeqat se door hai, agar ye murad hai ki iska matlab ye hai unhone jang me bhi namaz nahi chori to magar shahid namaz me kaha hue,, or bahut had tak mumkin ho ki meri aqal ki khrabi ho, or haqeeqat wahi hai jo ulama byan karte hai, ki namaz me shahid huye, or mene tehqeeq me khata kar di ho bas apse islah chahta hu, (allah mujhe aql e saleem de apko ajr e azeem) Sayyid Muhammad Sikander Warsi. Dehi, Al-Hindi
Answer: Download

 
Literature   Quran & Tafseer   Ahadees   Fatawa Jaat   Sunni Jarayed

Arabic Books

Urdu Books

English Books

Namoos-e-Risalat

Khatm-e-Nabowat

Tahreek-e-Pakistan

Kufriya Akayed-e-Batila

 

Kanz-ul-Eeman

Tafseer Ibn-e-Kasir

Durr-e-Mansoor

Tibiyan-ul-Quran

Tafseer-e-Mazhari

Tafseer-e-Naeemi

& More

 

Jamayat-ul-Ahadees

Sihaah Sittah

Sharha Saheeh Muslim

Tahavi Shareef

& More

 

Fatawa-e-Razawiya

Waqar-u-Fatawa

Fatawa-e-Amjadiya

Fatawa-e-Africa

Fatawa-e-Europe

& More

 

Kalma-e-Haq

Daeel-e-Raah

Monthy Al Ashraf

Faiz-e-Aalam

Ma'arif-e-Raza

Monthly Mustafai

Noor-ul-Habeeb

& More

Open