New Page 1

The Efforts of www.nafseislam.com

Share This Page   

Answers @ Mufti / Fatwa System

Welcome " Guest "


Back To Previous Page
Question No:
579
assalamualaikum warahmatullhewabaraktuhoo hamare yahan ek dehat me ghair muslim ke jism me kisi rooh ka sayyed sahab ke naam se aana zahir hota hai ghair muslimon ke saath musalman bhi kaseer tadad me wahan par haazree dete hain aur fateha khwani quraan khwani waghera ke saath wahan urs ki rasm bhi ho rahi he aur us jagah ka naam hussain nagri rakh kar bare hi joshokharosh ke sath apni aqeedat ka izhar kar rahe hain kiya farmate hain ulmae deen aise shakhs aur aise musalmno ke bare men ? jawab ke sath dua bhi farmaen karam farmie hogi assalamualaikum warahmatullhewabaraktuhoo
Answer: Download

 
Literature   Quran & Tafseer   Ahadees   Fatawa Jaat   Sunni Jarayed

Arabic Books

Urdu Books

English Books

Namoos-e-Risalat

Khatm-e-Nabowat

Tahreek-e-Pakistan

Kufriya Akayed-e-Batila

 

Kanz-ul-Eeman

Tafseer Ibn-e-Kasir

Durr-e-Mansoor

Tibiyan-ul-Quran

Tafseer-e-Mazhari

Tafseer-e-Naeemi

& More

 

Jamayat-ul-Ahadees

Sihaah Sittah

Sharha Saheeh Muslim

Tahavi Shareef

& More

 

Fatawa-e-Razawiya

Waqar-u-Fatawa

Fatawa-e-Amjadiya

Fatawa-e-Africa

Fatawa-e-Europe

& More

 

Kalma-e-Haq

Daeel-e-Raah

Monthy Al Ashraf

Faiz-e-Aalam

Ma'arif-e-Raza

Monthly Mustafai

Noor-ul-Habeeb

& More

Open